Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat család- és gyermekjóléti szolgálat: szakmai vezető állás


Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat család- és gyermekjóléti szolgálat

szakmai vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7773 Villány, Deák Ferenc u. 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vezető családsegítő – mint a szakmai egység vezetője – munkakörébe az alábbi feladatok tartoznak: - ellátja a szervezeti és működési szabályzatban felsorolt családsegítői feladatokat, - azonnali intézkedést igénylő esetben jelzi az intézkedés szükségességét az intézményvezetőnek és megteszi a szükséges intézkedéseket vagy kezdeményezi azok megtételét az arra illetékes személyeknél, szervezeteknél, - a megelőzés érdekében részt vesz különböző szabadidős programok (táborok, nyári napközi, játszóházak, előadások, rendezvények) szervezésében, - a jelzőrendszeri tagoktól vagy más szervezetektől, személyektől érkező jelzések kivizsgálása, a veszélyeztetettség megállapítása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, kijelöli az ügyben eljáró családsegítőt, - ellenőrzi a családsegítők adminisztrációs tevékenységét, havonta összesíti a családsegítők statisztikai adatait, - az intézményvezetővel közösen elkészíti az éves statisztikai adatszolgáltatást, -koordinálja az évente hat alkalommal megtartandó szakmaközi megbeszélések lebonyolítását, ellátja a jelzőrendszeri felelős feladatait, ennek keretében: a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak, esetmegbeszéléseket szervez a jelzőrendszeri szereplők részvételével, az ott elhangzottakról feljegyzést készít, a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó részvételével, az érintettek és a szakemberek bevonásával esetkonferenciát szervez, gondoskodik arról, hogy az éves szakmai tanácskozás minden év február 28. napjáig megszervezésre kerüljön, és arra a jogszabály szerint meghívandó személyek, szervek meghívása időben megtörténjen, az éves szakmai tanácskozást követően, az intézményvezetővel közösen gondoskodik az éves jelzőrendszeri intézkedési terv adott év március 31. napjáig történő elkészítéséről, és annak a család- és gyermekjóléti központ részére történő megküldéséről, - az intézményvezetővel egyeztetve beosztja az ellátási területet, - az intézményvezetővel együttműködve elkészíti a szakterületre vonatkozó éves szakmai beszámolót, - részt vesz elhelyezési, védelembe vételi és egyéb hatósági tárgyalásokon, - ellátja továbbá mindazon feladatokat, amelyeket a jogszabályok a hatáskörébe utalnak vagy amelyekkel az intézményvezető megbízza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség*, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség**, okleveles szociálpolitikus- közgazdász, szociális menedzser, viselkedéselemző család-és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, igazgatásszervező szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus szakképzettség***, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező és szervezetfejlesztő szakember, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő, okleveles pasztorális tanácsadó, szociológus komplex szociális szolgáltatások,

• családsegítés területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• B kategóriás jogosítvány,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• magyar állampolgárság

• büntetlen előélet

• 18. életév betöltése

• cselekvőképesség

• Vele szemben nem állhat fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• családsegítés területén szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

• ECDL

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű lojalitás, empátia, szervezőkészség, döntési képesség, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• kézzel írt szakmai önéletrajz

• végzettséget igazoló okirat másolat

• erkölcsi bizonyítvány

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

• a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességét érintő gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szokolovics Ivánné nyújt, a 30/5790458 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (7773 Villány, Deák Ferenc utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-10/2021 , valamint a munkakör megnevezését: vezető családsegítő.

• Elektronikus úton Szokolovics Ivánné részére a csaladsegitovillany@gmail.com E-mail címen keresztül

• Személyesen: , Baranya megye, 7773 Villány, Deák Ferenc utca 22. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása a 257/2000. (XII.26) Korm. rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Villány Város Önkormányzatának honlapja - 2021. február 10.

A Villányi Vörösborfesztiválig

van még hátra
ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva
Auchan